Pracujemy od 7:00 do 20:00.

Zgłoś reklamacje/ zwrot

Odstąpienie

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość na zasadach opisanych w ustawie o prawach konsumenta oraz w regulaminie Sklepu internetowego.

2. Zgodnie z Art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Rolety, plisy, żaluzje aluminiowe i drewniane oraz moskitiery, które są wykonywane według indywidualnych parametrów podanych przez Konsumenta podczas składania Zamówienia, są indywidualnie docinane, składane i przygotowywane przez Sprzedającego na konkretne zamówienie, w związku z czym w myśl powyższego przepisu prawo odstąpienia od umowy w odniesieniu do tych Towarów nie przysługuje. Jednakże każdy taki przypadek jest rozpatrywany przez Sprzedającego indywidualnie zgodnie z przepisami ww. ustawy.

3. Podstawą przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu jest dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura).

4. Poprawnie złożone oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać:

 • Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta
 • Nazwę przedmiotu, którą kupujący chce zwrócić

5. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien być w nienaruszonym stanie. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6. Produkt powinien zostać odesłany na koszt Konsumenta do Sprzedającego w opakowaniu zapewniającym bezpieczną przesyłkę.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo nieodbierania przesyłek wysyłanych na jego koszt bez wcześniejszego uzgodnienia.

8. Zwrot należności za Towar nastąpi przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta po otrzymaniu i sprawdzeniu przesyłki.

9. Przepisy dotyczące prawa Konsumenta do odstąpienia od Umowy stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  Reklamacje

  1. W sprawach dotyczących odpowiedzialności Sprzedającego za zgodność Towaru z Umową w przypadku sprzedaży na rzecz Konsumentów stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o prawach konsumenta, z uwzględnieniem przepisów regulaminu Sklepu internetowego.

  2. Konsument może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy elektronicznie za pośrednictwem formularza online, pod adresem e-mail: [email protected] lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego: 33-340 Stary Sącz, ul. Źródlana 22.

  3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu, tj.: paragon fiskalny lub faktura.

  4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:

  • Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta
  • Nazwę przedmiotu reklamacji z opisem okoliczności uzasadniających reklamację

  5. Sprzedający udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

  6. Reklamacji podlegają (przykładowo):

  • Wada fabryczna sprzedawanej rzeczy, w tym w szczególności jeżeli została wydana Konsumentowi w stanie niezupełnym,
  • Sprzedawana rzecz uległa uszkodzeniu podczas transportu z winy niewłaściwego zabezpieczenia towaru,
  • Sprzedawany towar jest niezgodny ze złożonym zamówieniem.

   7. Reklamacji nie podlegają (przykładowo):

   • Naprawa uszkodzeń spowodowanych przez nieprawidłową eksploatację i montaż oferowanych produktów,
   • Zmiany, których powodem jest naturalne zużycie towaru,
   • Produkt, którego wymiary przewyższają zalecane dla danego typu produktów,
   • Błędne podanie przez Kupującego parametrów zamawianego towaru (wymiary, kolor itp.),
   • Uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu z winy przewoźnika, jeśli nie sporządzono protokołu szkód.

   Wszystkie przypadki rozpatrywane są indywidualnie, a przedstawione wyżej sytuacje to tylko przykłady.

   Na Stronie produktu znajduje się między innymi zdjęcie Towaru. Sprzedający zastrzega, że kolory przedstawione na ekranie pomimo dołożenia starań przez Sprzedającego mogą w niektórych przypadkach nie odzwierciedlać dokładnie koloru Towaru, co jest spowodowane zróżnicowaniem indywidualnych ustawień sprzętu, w tym monitora, z którego korzysta Klient. W takich przypadkach Sprzedawca wskazuje, że drobne różnice kolorystyczne nie stanowią wady Towaru. Powyższe wyłączenie nie dotyczy ustawowych uprawnień Konsumenta wynikających z odpowiedzialności Sprzedającego za zgodność Towarów z Umową i ustawowego prawa odstąpienia od Umowy.

   Różnice wynikające jedynie z indywidualnych ustawień komputera Konsumenta (kolor, proporcje itp. zamówionego towaru) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego Towaru, z zastrzeżeniem ustawowych praw Konsumenta w zakresie niezgodności Towaru z Umową i prawa odstąpienia od Umowy.

   8. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za niezgodne z instrukcją postępowanie Klienta z zakupionym Towarem.

   9. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Jednakże Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.

   10. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy w przypadku, gdy:

   • Sprzedający odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową,
   • Sprzedający nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową,
   • brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo iż Sprzedający próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową,
   • brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniej naprawy lub wymiany,
   • z oświadczenia Sprzedającego lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

   11. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.

   12. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.

   13. W przypadku złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.

   14. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Konsumenta na jego koszt za pobraniem.

   15. W momencie odbioru przesyłki przez Konsumenta należy sprawdzić stan zewnętrzny przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki należy spisać protokół szkody wraz z kurierem a następnie poinformować Sprzedającego o zaistniałej sytuacji. Protokół należy dostarczyć Sprzedającemu w formie elektronicznej lub pisemnej. W przypadku braku protokołu szkody reklamacja może nie zostać uznana.

   16. Sprzedający zastrzega prawo nieodbierania przesyłek wysyłanych na jego koszt bez wcześniejszego uzgodnienia ze Sprzedającym.

   17. Przepisy dotyczące odpowiedzialności Sprzedającego za zgodność Towaru z Umową stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

   18. Z zastrzeżeniem ust. 17 powyżej, Sprzedający niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanych Towarów w stosunkach z przedsiębiorcami.

   Szybka wysyłka!

   Gwarancja szybkiej dostawy dzięki wysyłce kurierskiej

   BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

   Szyfrowane połączenie zabezpieczone certyfikatem SSL

   Gwarancja wysokiej jakości

   Bezproblemowy zwrot do 14 dni od momentu zakupu i 2 lata gwarancji